Prosteboligen
anno 1911

& litt om historien

villaskeiane_hus_2.png

Villa Skeiane anno 1911

er en herskapelig trevilla og er tegnet av Ragnvald Kluge for prost Bernhard Jonasen. Bygningen er utført i en karakteristisk blanding av sveitser- og jugendstil. Prosteboligen ligger i tunet til Skeiane gård sammen med andre verneverdige bygninger; den gamle hovedbygningen til gården, samt Sandvedhuset som ble flyttet hit da brannstasjonen ble bygget på Sandved.

Prosteboligen har høy arkitektonisk verdi. Eksteriøret er tilnærmet autentisk med unntak av mindre endringer og ny terrasse mot øst. Det staslige huset har et interiør med stor takhøyde og rommelige stuer. Rom inndelingen er tilnærmet autentisk. Som bolig for prost Jonasen, en sentral skikkelse i byens utvikling, har bygningen høy symbolverdi.

I oppkjørselen til huset står tre store grønnbøker. De har vokst opp av frø som Jonasen tok med seg hjem fra Kongsgård i Stavanger da han gikk på Katedralskolen sist på 1870-tallet. Trærne er viktige grønne kulturminner som må tas vare på for ettertiden.

Den gamle prosteboligen på Skeiane har stor lokalhistorisk verdi for Sandnes og må forvaltes deretter. Dette gjelder både interiøret og eksteriøret. Nye tiltak må utformes på en måte som ikke reduserer bygningens kulturminneverdi.

Byantikvaren i Sandnes 28.05,2017

IMG_3110_sh.jpg
Bilde1 kopi_sh.png

 
 
Øglændvillaene, Falsens gate 26 og 28, tegnet av Ragnvald Kluge og oppført i 1911

Øglændvillaene, Falsens gate 26 og 28, tegnet av Ragnvald Kluge og oppført i 1911

Arkitekten Rangvald Kluge

Ragnvald Kluge (1884-1957) er arkitekten som tegnet flest villaer i Sandnes i perioden 1910-1930. Han var byens første fastboende arkitekt og var utdannet sivilingeniør. Foruten Sviland kraftstasjon og Sandnes sykehus, tegnet han først og fremst villaer. Han behersket alle tidens arkitekturstiler fra sveitserstil til funksjonalisme.

Ragnvald Kluge sto også bak tegningene til Øglændvillaene i Falsens gate. Disse er bygget i samme tidsperiode og er utformet i samme bygningsstil som Prosteboligen.


Kirkegåtden kopi_sh.png

Kirkegårdshistorien

Sandnes gravlund ble etablert i 1880 og er den eldste av gravlundene i området. Gann gravlund, som den gang lå i Høyland kommune, ble opparbeidet på 1930-tallet. På Sandnes kirkegård ligger personer gravlagt helt fra da Sandnes ble etablert som ladested i 1860. Kirkegården er byens historiebok.

Arealet mellom kirkegårdene, Rådhusmarka ble kjøpt inn til gravlundsformål for å knytte de to kirkegårdene sammen.


vaningshuset_sh.png

Våningshuset på Sandved

Sandvedhuset er det tidligere våningshuset på Sandved gård og ble flyttet til tunet på 2000-tallet fra Sandved da brannstasjonen ble bygget. Bygningen er utført i klassisistisk stil og ble oppført 1842.


trapp.png

Gamle Høyland rådhus

Høyland rådhus sto ferdig i 1961 og er et senmodernistisk bygg tegnet av Gustav Helland og Endre Aarreberg. Da stortinget i 1964 vedtok at Sandnes, Høyland, Høle og deler av Hetland skulle sammenslås til en storkommune, fikk bygningen navnet Sandnes rådhus. Rådhuset fikk et tilbygg mot sør i 1985. Med unntak av nybygget i sør framstår bygningen som autentisk og karakteristisk for datidens byggeskikk. Det er knyttet verneinteresser til fasadene, inngangspartiet med parkanlegg, bystyresalen og trappeløpet.

Byantikvaren i Sandnes 28.05,2017

bygget.png

skeianegard_sh.png

Skeiane Gård

Den gamle hovedbygningen på Skeiane er en av de eldste og best bevarte bygningene i Sandnes. Bygningshistorien går tilbake til 1700-tallet og framstår i dag i et klassisistisk formspråk. Gården var den største i området og var et omdreiningspunkt i utvikling av byen Sandnes. Skeiane gård var opprinnelig på nærmere 2000 mål. Store deler av byen Sandnes er oppført på areal som kommer fra Skeiane. Hovedbygningen på Skeiane ble fredet 1927.

Skeiane gård var farsgården til prost Jonasen. Dette var bakgrunnen for at han ikke ønsket å bo på prestegården på Austrått, slik tradisjonen var, men heller bygge en romslig bolig på Skeiane.

Skeiane har spilt en sentral rolle i ulike epoker av Sandnes sin historie. Veifaret til Jæren og postruten mellom Stavanger og Kristiansand møttes ved Skeiane. Gården var i perioder både postgård og skysstasjon. Skeiane fikk en sentral rolle som handelssenter på 1700-1800-tallet.

Byantikvaren i Sandnes 28.05,2017


Skeidplass og eksersisplass

Skeiane har vært skeidplass (møteplass) og eksersisplass for regionens skipreide fra 900-tallet og helt til 1800-tallet.Et skipreide var en administrativ oppdeling av Norge der innbyggerne var kollektivt ansvarlige for å bygge, ruste ut og bemanne et leidangsskip.

Telthusveien er et navn og et minne fra den lange historiske epoken på Skeiane som forsvarsområde. Telthuset ble brukt til oppbevaring av uniformer og våpen.


Våningshuset

Våningshuset

Høyland Sparebank

Høyland sparebank ble bygd i 1885 og har hatt en sentral stilling i kommunens økonomiske liv. Høyland kommune leide andre etasje til kommunelokale inntil nytt rådhus ble bygget i 1961. Bygningen ble påbygd i 1905, da kommunen trengte mer plass til sin virksomhet. 1 1953-54 ble det foretatt omfattende ombygninger og byggets opprinnelige teglfasade ble dekket med en pusset overflate, og gitt et mer «moderne» utseende.